Trang Điều Khoản Sử Dụng – thachi.io.vn

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web thachi.io.vn. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau đây:

  1. Mục Đích Sử Dụng: a. Trang web thachi.io.vn cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động liên quan của ThaChi. b. Người sử dụng có thể truy cập vào trang web để tìm hiểu thông tin, sản phẩm, dịch vụ, và liên hệ với ThaChi theo các phương tiện được cung cấp.

  2. Bản Quyền và Sở Hữu: a. Tất cả các nội dung, hình ảnh, video, dữ liệu, và các tài liệu khác trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu của ThaChi hoặc các bên sở hữu tương ứng. b. Người sử dụng không được phép sao chép, tái sản xuất, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ phần nào của nội dung trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ ThaChi.

  3. Thông Tin Cá Nhân: a. ThaChi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành. b. Người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác và cập nhật khi sử dụng các dịch vụ liên quan trên trang web.

  4. Trách Nhiệm và Hạn Chế: a. ThaChi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này. b. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tối đa của ThaChi đối với người sử dụng không vượt quá giá trị thực tế của dịch vụ hoặc sản phẩm mà người sử dụng đã mua.

  5. Thay Đổi và Cập Nhật: a. ThaChi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. b. Việc sử dụng tiếp tục của trang web sau các thay đổi được coi là sự chấp nhận của người sử dụng đối với các điều khoản mới.

  6. Luật Pháp Áp Dụng: a. Việc sử dụng trang web này phải tuân thủ các quy định và điều kiện được quy định theo luật pháp Việt Nam. b. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết thông qua các phương tiện hòa giải hoặc tòa án có thẩm quyền.

Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.